Behandeling Kadernota

Reactie van de VVD fractie bij de behandeling van de kadernota.

Voorzitter,

Het is voor de eerste keer dat de Kadernota op deze manier door de Raad wordt behandeld. Wat de VVD betreft, is dit proces ter voorbereiding op de begroting een heel zinvolle exercitie wat ons als Raad de mogelijkheid geeft om in een vroegtijdig stadium onze wensen aan te geven oftewel aan de knoppen te draaien. Wij zijn ons ervan bewust dat dit voor de afdeling Financiën een forse extra inspanning met zich meebrengt naast de reguliere werkzaamheden en wij danken de afdeling daarvoor.

'Doen wat nodig is' is de titel van het verkiezingsprogramma van de VVD. Dit programma hebben wij samen met het Raadsakkoord als uitgangspunt gebruikt voor onze ambities voor het komende jaar.

Sinds 2014 is de wereld veranderd, zeker op het gebied van duurzaamheid. Dat vraagt wat de VVD betreft om aangepaste duurzaamheidsambities en een extra financiële impuls. De VVD fractie wacht in dit verband de beleidsnotitie van de wethouder af.

Welstand:

Vanuit een goed liberaal principe wordt, waar mogelijk, meer ruimte aan mensen zelf gegeven. Een uitbreiding van welstandsvrije zones draagt daaraan bij. Minder regels, minder lasten èn lagere kosten. Liever nog had de VVD gezien dat de Welstandscommissie werd afgeschaft. Wij houden onze ambitie echter aan voor de komende jaren.

Dorpen- en kernenbeleid:

De samenleving centraal betekent voor de VVD dat je je richt op de kernen. Het past bij onze ambitie het karakter en de identiteit van onze dorpen met visie verder te brengen. De toezegging van de burgemeester in de commissievergadering om hier na de zomer invulling aan te geven spreekt ons zeer aan: waar staan onze dorpen in 2016 en waar willen we naar toe met als doel óók over 10 jaar over sterke, vitale kernen te beschikken? Het is nu de tijd om te inventariseren waar we staan en wat ons te doen staat zodat we hier gericht op kunnen investeren.

Om de politiek dichter bij de burgers te brengen, willen wij ook graag invulling geven aan onze wens om de komende jaren commissievergaderingen in de kernen te houden.

De ouderen in onze samenleving zijn de VVD lief! Daarom steunt de VVD innovatie in het sociaal domein door het creëren van inloopvoorzieningen in de kernen, waar kwetsbare ouderen die moeite hebben hun dag op een zinvolle manier in te vullen één dag per week professionele begeleiding krijgen. Hierdoor krijgen zij ook de gelegenheid om hun sociale netwerk uit te breiden. Wij hebben er alle vertrouwen in dat de wethouder hier samen met de afdeling MSZ een goede invulling aan zal geven. Een voorstel hiervoor wachten wij graag af.

Ook willen wij graag investeren in de kwaliteit van onze woonomgeving. Daarom steunen wij de stortingen in deze reserve.

-En last but not least: naast water, groen, recreatie en toerisme is ook cultuur onderdeel van onze identiteit. Binnen een integrale benadering is aandacht voor cultuur voor de VVD dan ook wenselijk. De inspanningen van de wethouder in de regio juichen wij dan ook van harte toe.

Ambities in financieel zware tijden zijn alleen mogelijk als je nadrukkelijk ook kijkt naar de eigen organisatie. Integraal en efficiënt werken in een slanke, fitte organisatie die op samenwerking gericht is maakt meer met minder mogelijk.

De VVD is trots dat het pakket zoals verwoord in scenario 2a het predikaat 'uitvoerbaar' heeft gekregen van het College. Én dat zonder verhoging van de OZB! Wij zullen dan ook het amendement voor scenario 2a steunen.

Natuurlijk zijn er wensen van onze fractie die uit oogpunt van zorgvuldig financieel beleid niet zijn vervuld. Eén daarvan is de hondenbelasting. U weet dat het feit dat de gemeente Wijdemeren nog steeds hondenbelasting int ons een doorn in het oog is. Al meer dan 50% van de gemeenten in Nederland hebben de hondenbelasting inmiddels afgeschaft. U begrijpt dat, zodra wij de financiële mogelijkheid zien om de hondenbelasting af te schaffen, de VVD fractie dit weer aan de orde zal stellen. 

Fractie VVD Wijdemeren, 7 juli 2016.