Fusie

De VVD wil duidelijk zijn tav eventuele fusie.

Open overleg van de gemeenteraad van Wijdemeren met gedeputeerde de heer J. van der Hoek op 11 mei 2017

Voorzitter, ik maak graag gebruik van de gelegenheid om de heer Van der Hoek de visie van de VVD fractie te geven op het voornemen van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om tot maximaal drie gemeenten te komen in onze regio Gooi & Vechtstreek.

In opdracht van de provincie heeft Deloitte een rapport opgesteld met als doel de bestuurskracht van de regiogemeenten en de regio zelf te meten. Voor Wijdemeren was de uitkomst, dat de bestuurskracht onvoldoende was. Vervolgens heeft het college van Wijdemeren Rijnconsult opdracht gegeven om een analyse te maken van de ambtelijke organisatie en aanbevelingen te doen voor verbeteringen.
Wat de VVD betreft is met name de analyse in het rapport van Rijnconsult meer dan duidelijk: Hoe hard het college, het ambtelijk apparaat en de raad van Wijdemeren ook hun best doen, Wijdemeren zal als zelfstandige gemeente niet in staat zijn om haar inwoners en ondernemers datgene te bieden waarop zij recht hebben, en dat is wat de VVD betreft een kwalitatief goed gemeentebestuur voor het minste belastinggeld.

Waar schiet Wijdemeren op tekort

De basis is niet op orde, digitalisering blijft achter, privacybescherming van onze inwoners is een aandachtspunt, financieel beheer en IT hebben een professionaliseringsslag nodig, processen zijn onduidelijk of niet beschreven, er zijn veel eenmansfuncties waardoor veel kansen blijven liggen en de organisatie kwetsbaar is, veel verzoeken van inwoners en ondernemers worden zeer traag uitgevoerd en de gemeente is niet in staat om nieuwe wetgeving, zoals de omvangrijke Omgevingswet, zelfstandig te implementeren. Om dit alles op orde te brengen is een heel forse investering nodig. Geld dat de gemeente eigenlijk niet heeft. Dat betekent dat de OZB verhoogd zou moeten worden, terwijl de lokale lastendruk toch al tot één van de hoogste in de regio behoort. De inwoners hebben al aangegeven dat zij geen voorstander zijn van een verdere verhoging van de lokale belastingdruk. Verder is de gemeente onvoldoende in staat om de belangen van Wijdemeren in de regio Gooi & Vechtstreek op een adequate manier te behartigen door de beperkte ambtelijke beschikbaarheid. Hierdoor kunnen regionale samenwerkingsbijeenkomsten onvoldoende worden voorbereid, wat tot gevolg heeft dat wij kansen laten liggen voor onze inwoners en voor onze ondernemers.

En dan de regio

In alle gemeenten wordt moord en brand geschreeuwd dat de provincie een fusie wil doordrukken. Echter, hebben de gemeenten dit niet een beetje aan zichzelf te danken? Al in 2007 benoemde de provincie in haar  herindelingsontwerp voor de Gooi en Vechtstreek de probleemgebieden voor de regio en tot op de dag van vandaag zijn die nog steeds dezelfde. Keer op keer bewijst de regio niet tot eensgezindheid te kunnen komen op belangrijke regionale beleidsterreinen als werkgelegenheid, economie, verkeer en vervoer, wonen, recreatie en toerisme. Het MIRT rapport dat onlangs is verschenen geeft dit ook duidelijk aan. Getuigt dat van bestuurskracht? De VVD vindt van niet. Is dit in het belang van de regio en dus van Wijdemeren? Nee dus.

De VVD wil duidelijk zijn

En de inwoners van Wijdemeren niet voor de gek houden, daar hebben zij recht op. De VVD fractie is van mening dat de belangen van de inwoners en ondernemers van Wijdemeren het beste gediend zijn als de regio fuseert. Ik zeg hier bewust de regio, omdat de VVD fractie van mening is dat niet alleen de gemeenten met onvoldoende bestuurskracht moeten fuseren – en volgens het rapport van Deloitte zijn dit Weesp en Wijdemeren - en de rest van de regio achterover kan leunen. Daarmee wordt het gebrek aan bestuurskracht van de regio niet opgelost. Nu doorpakken is ons credo waardoor we de regio kunnen versterken en een gelijkwaardige partner kunnen zijn voor de gebieden om ons heen, t.w. Amsterdam, Utrecht, Amersfoort en hun omgeving en Flevoland.

Draagvlak

U weet ongetwijfeld, dat er in Wijdemeren een niet al te groot draagvlak is voor een fusie. Dat is in andere gemeenten in de regio niet anders en is ook van alle tijden. Dat wordt grotendeels ingegeven door angst voor veranderingen, angst voor het onbekende. Wijdemeren heeft in het verleden echter al bewezen dat zij prima in staat is de kernwaarden van de kernen op peil te houden. De kernen in Wijdemeren bloeien als nooit tevoren. Een goed kernenbeleid is voor de VVD dan ook een absolute voorwaarde. De VVD verwacht van de provincie dat zij de gemeenten in de regio ondersteunt bij het ontwikkelen van een regionaal kernenbeleid.

Gelet op het bovenstaande mag duidelijk zijn, dat de VVD zich niet kan vinden in de zienswijze die door de heer Verbruggen van het CDA, mede namens Dorpsbelangen, D66 en de Lokale Partij, is verwoord. Naar onze mening gaat deze zienswijze voorbij aan de conclusies in het rapport van Deloitte en aan de analyse van Rijnconsult. Dit betreft niet alleen de toekomst van Wijdemeren, maar ook de toekomst van de regio Gooi en Vechtstreek als geheel en, niet doorslaggevend maar toch een niet te verwaarlozen factor, de voorkeur die ons ambtelijk apparaat heeft uitgesproken.

De VVD vindt draagvlak heel belangrijk, maar is van mening dat zij haar bestuurlijke verantwoordelijkheid moet nemen. Daarom zijn wij voor een fusie. Maar laten we duidelijk zijn: een fusie met alleen Hilversum stuit bij de bevolking op veel weerstand. Dat was uiteindelijk de reden dat in 2002 de gemeente Wijdemeren tot stand kwam om te voorkomen dat wij bij Hilversum gevoegd zouden worden.  Een fusie met alleen Hilversum wijzen wij dan ook om die reden af.

Afsluitend is de visie van de VVD als volgt:

  • De VVD is voorstander van een fusie van de hele regio, niet alleen van Wijdemeren en Weesp;
  • Een goed regionaal kernenbeleid is een absolute voorwaarde om meer draagvlak te creëren. De VVD verwacht daarbij ondersteuning van de provincie;
  • De VVD is voorstander van één gemeente in de regio. De recente historie leert, dat grootschalige herindelingen doorgaans tot een beter resultaat leiden dan fusies die in feite incompleet zijn en na verloop van tijd tot de noodzaak van een hernieuwde fusie leiden. De gemeente Wijdemeren is daar zelf een sprekend voorbeeld van. Voorbeelden van geslaagde grootschalige herindelingen zijn er. Ik noem er drie: Zaanstad, Westland en Sudwest Fryslan.

Ik dank u voor uw aandacht.
Sieta Vermeulen
Fractievoorzitter VVD Wijdemeren