VVD vragen: Waar is Wijdemeers geld tegen armoede gebleven?

VVD vragen: Waar is Wijdemeers geld tegen armoede gebleven?

Fractiemedewerker Jan Klink heeft aan het college van de gemeente Wijdemeren de volgende vragen gesteld over de besteding van de “Klijnsma gelden”:

  1. Heeft u het artikel Kerstbonus voor mininima in de Gooi en Eemlander van 20 december 2017 gelezen?
  2. In dit artikel staat dat de gemeente Huizen aan circa 230 minima huishoudens met kinderen een kerstbonus van 250 euro per huishouden heeft gegeven.Voormalig staatsecretaris Klijnsma heeft in 2016 8 miljoen euro (de zgn. Klijnsmagelden) beschikbaar gesteld die gemeenten uit kunnen delen voor het bestrijden van armoede. Hoeveel heeft de gemeente Wijdemeren ontvangen van deze Klijnsmagelden?
  3. Wat heeft de gemeente Wijdemeren gedaan met deze Klijnsmagelden? Waar is het aan uitgegeven?
  4. Zijn de Klijnsmagelden uitsluitend uitgegeven aan de minima-huishoudens? Zo ja, waarom is daar geen aandacht -zoals in de gemeente Huizen- aan geschonken? Zo nee, waarom niet? 
  5. Zijn de Klijnsmagelden ingezet om knelpunten op de begroting op te lossen?
  6. Wat heeft het college gedaan om specifiek de armoede onder kinderen op te lossen? 

De antwoorden op deze vragen zullen behandeld worden in de commissievergadering van bestuur en middelen op 22 februari a.s. 

Wij houden u op de hoogte!