Fusiedossier: Zinvol of zinloos?

Kan de fusie worden voorkomen door het Europees Hof?

De Lokale Partij (DLP) heeft aangekondigd dat ze de voorgenomen fusie van Wijdemeren gaan aanvechten bij het Europese Hof in Straatsburg omdat  de DLP van mening is dat de door de provincie gevolgde procedure in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). 
Aangezien de fusie iets is die ons allemaal aangaat, heeft de VVD Wijdemeren uitgezocht of het Europese Hof de juiste instantie is om dit aan te kaarten.

Onze bevindingen vindt u hieronder:

Voordat een klacht door het Europees Hof in behandeling wordt genomen, moet voldaan worden aan een aantal voorwaarden:

  • De indiener moet persoonlijk en direct het slachtoffer zijn van een schending van een fundamenteel recht dat is vastgelegd in het EVRM of in één van de protocollen hierbij.
  • De klacht moet gericht zijn tegen een publieke instantie (wetgever, administratieve overheid, rechterlijke instantie). Klachten tegen personen of particuliere organisaties worden niet door het EVRM in behandeling genomen.
  • Het Hof is bedoeld als 'laatste redmiddel'. Het Hof neemt een verzoekschrift slechts in behandeling als alle nationale rechtsmiddelen zijn uitgeput. In Nederland betekent dit dat de klager normaal gesproken moet procederen tot de Hoge Raad of de Raad van State voordat een zaak aan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens kan worden voorgelegd.
  • Het verzoekschrift moet worden ingediend binnen zes maanden na de definitieve nationale beslissing.

Concluderend:

Om naar het Europees Hof in Straatsburg te gaan, zal er eerst een definitieve nationale beslissing moeten zijn. Die is er niet. Als er een nationale beslissing heeft plaats gevonden - in dit geval door de provincie Noord-Holland - moet er in Nederland geprocedeerd worden tot de Hoge Raad of de Raad van State. Ook dat is niet gedaan omdat er (nog) geen besluit is genomen. En de indiener (de leden van de DLP) moeten persoonlijk en direct slachtoffer zijn van een schending van een fundamenteel recht. Ook dat is zeer discutabel, en sowieso uit te sluiten zolang er geen besluit is genomen.

Zinvol of zinloos?

De VVD vindt het laatste.