Vrijkomende werkplekken in gemeentehuis optimaal benutten

De gemeenten Wijdemeren en Hilversum zullen een gastheerschap aangaan voor de afdeling Financieel Beheer waardoor de medewerkers van Wijdemeren vanuit het gemeentehuis in Hilversum gaan werken. Het samenwerkingsverband BSWW, kantoor houdend in het gemeentehuis van Wijdemeren, zal worden opgeheven. VVD Wijdemeren heeft een motie hierover ingediend die in de raad van 13 december 2018 is aangenomen.

Overwegende dat

 De vrijkomende werkplekken van de afdeling Financieel Beheer gebruikt zullen worden voor nieuw aan te stellen medewerkers,

 De 24 werkplekken van de BSWW op de begane grond vrij komen,

 Het aantal ZZP’ers en startende ondernemers toeneemt, ook in Wijdemeren,

 Werken aan huis niet voor iedereen mogelijk is,

 Adequate kantoorfaciliteiten in Wijdemeren niet of nauwelijks beschikbaar zijn, 

Spreekt haar mening uit dat

 Het delen van kantoorruimte door lokale ZZP’ers en startende ondernemers voorziet in de behoefte om kennis en ervaring met elkaar te delen,

 Het netwerk van de betreffende ondernemers hierdoor vergroot wordt,

 Het een laatste duwtje in de rug kan zijn om de beslissing te nemen zelfstandig te gaan werken,

En verzoekt het college

Te onderzoeken of de 24 vrijkomende werkplekken (of een deel ervan), rekening houdend met de hiermee verband houdende veiligheidsaspecten, beschikbaar kunnen worden gesteld aan lokale ZZP’ers en startende ondernemers, tegen een nader vast te stellen vergoeding, en de raad daarover te informeren in het 1e kwartaal van 2019.