VVD wil herplant bomen langs Ankeveensepad in Nederhorst den Berg

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Noord-Holland Noord heeft per brief van resp. 5 en 15 november 2018 de begunstigingstermijn om de bomen te moeten planten verlengd tot 31 maart 2019. Het college heeft per brief van 29 november jl. aan de raad heeft meegedeeld, dat er voor de herplant van de bomen mogelijk een deel van de sloot tijdelijk moet worden gedempt. VVD Wijdemeren heeft samen met D66 hierover een motie ingediend die op 13 december 2018 door de gemeenteraad is aangenomen.

Overwegende dat

 De locatie van de te planten bomen langs het Ankeveensepad gevoelig ligt bij de inwoners van Nederhorst den Berg

 Uitstel van de herplantplicht op onbegrip stuit

 De Natuurbeschermingswet vereist, dat herplant dient plaats te vinden uiterlijk 31 maart 2019 in verband met de aanvang van het broedseizoen

 Het dempen van (een deel van) de sloot een verstorende werking kan hebben op de waterhuishouding in het gebied

Spreekt haar mening uit dat

 Zij van mening is dat herplant van de bomen uiterlijk 31 maart 2019 dient plaats te vinden

 Het mogelijk dempen van (een deel van) de sloot een tijdelijk karakter dient te hebben

En verzoekt het college

 Erop toe te zien dat herplant van de bomen langs het Ankeveensepad uiterlijk 31 maart 2019 plaats vindt

 De RUD uiterlijk 1 maart te informeren als herplant nog niet heeft plaats gevonden en aan te dringen op tijdige herplant, d.w.z. uiterlijk 31 maart 2019

 Erop toe te zien dat wanneer (een deel van) de sloot wordt gedempt, deze uiterlijk 1 maand na afronding van de herplant weer in de oorspronkelijke staat wordt teruggebracht