VVD content met structureel sluitende begroting

De begroting 2019-2022 van gemeente Wijdemeren ziet er de komende jaren goed uit. Op de lange termijn is er voldoende geld om de structurele uitgaven te dekken. Ook is er financiële ruimte voor het realiseren van de plannen uit het bestuursakkoord. De lasten voor inwoners blijven ongeveer gelijk.

Op woensdag 26 september heeft wethouder financiën Jan Klink, namens het college, de programmabegroting 2019 officieel overhandigd aan de raad. Wethouder Klink: “Ik ben trots op de structureel sluitende begroting. Hierdoor is Wijdemeren ook op de lange termijn financieel gezond. Daarnaast hebben we een nieuwe lay-out van de begroting. Dit komt de leesbaarheid ten goede.”

Plannen 2019

In 2019 gaat het college verder met het realiseren van de plannen uit het bestuursakkoord. Er wordt ingezet op het versterken van de dorpskernen, op de realisatie van één gemeente Gooi en Vecht binnen 10 jaar, op een impuls voor kunst en cultuur, duurzaamheid en op vernieuwing van onderwijs en kinderopvang. Ook is er aandacht voor het verder verstevigen en professionaliseren van de eigen organisatie. Het verbeteren van de dienstverlening is volgend jaar een belangrijk punt. Dit onder andere door verdergaande digitalisering en het inrichten van een contactpunt voor ondernemers. Vanaf 2019 wordt een extra BOA ingezet; dit is twee jaar eerder dan in het bestuursakkoord staat. Daarnaast zet de gemeente in aanvulling op de ambities uit het bestuursakkoord 25.000 euro in voor veiligheid. Ook met deze ambities blijven de financiële kengetallen in de pas met de gemiddelden van andere gemeenten. Het college stelt de raad voor om het positieve begrotingsresultaat van 2019 te reserveren voor nieuw beleid voor de volgende begroting.

Toegankelijke begroting

De begroting is een uitwerking van de vastgestelde Kadernota 2019. In deze nota heeft de raad op hoofdlijnen de kaders en de koers, zowel beleidsinhoudelijk als financieel, geformuleerd. Dit jaar zijn de raadsleden meer dan in andere jaren betrokken geweest bij het opstellen van de begroting. Vooraf hebben afgevaardigden van alle fracties de wethouder financiën meegegeven wat ze belangrijk vinden. De programmabegroting 2019 is een stuk compacter dan de begroting 2018. Hiermee komt het college de wens van de raad tegemoet, namelijk een begroting die ook voor inwoners van Wijdemeren goed leesbaar en toegankelijk is.


De technische behandeling van de begroting 2019 vindt plaats in de commissie Bestuur en Middelen op donderdag 1 november. Op donderdag 8 november bespreekt de raad in een speciale raadsvergadering de begroting 2019. Ook vinden dan de algemene beschouwingen plaats.