Uit de Raad geklapt

Het was ons de raadsvergadering wel afgelopen donderdag. Maar liefst 5 moties en 9 amendementen werden ingediend en het werd dan ook een latertje. Pas om kwart voor één kon de voorzitter de vergadering sluiten. Dit kwam door een paar agendapunten waarover nogal wat discussie was. De VVD-fractie reageert op een aantal van deze agendapunten.

Accommodatieregeling (1/3 regeling)
Allereerst de zogenaamde 1/3 regeling. Dit is een subsidieregeling waar verenigingen een beroep op kunnen doen. Al geruime tijd is de mening dat de regeling te veel onduidelijkheden bevat en dat we het ons daardoor als gemeente eenvoudig financieel niet langer kunnen veroorloven om de huidige regeling te handhaven. Zeker in een tijd dat de gemeentelijke financiën heel zwaar onder druk staan door de financiële gevolgen van de coronacrisis en de sterk opgelopen kosten in het sociaal domein. En dat onze zorgen over de financiën terecht zijn, blijkt uit het persbericht van de gemeente van 5 juni jl. met als kop ‘Wijdemeren staat voor moeilijke keuzes om de meerjarenbegroting in balans te brengen”.

De VVD draagt de verenigingen in Wijdemeren een warm hart toe, laat dat duidelijk zijn, en erkent ook hoe belangrijk verenigingen zijn voor de gemeenschap. Toch ondersteunde de VVD afgelopen donderdag als enige fractie het collegevoorstel om de 1/3 regeling met onmiddellijke ingang in te trekken. Tegelijkertijd diende de VVD een motie in om in september met een nieuwe regeling te komen. Deze motie werd door geen enkele fractie ondersteund. Tot onze verbazing kozen onze collega’s in de raad ervoor om de regeling niet in te trekken maar wel onmiddellijk het subsidieniveau tot januari 2021 op NUL te zetten. Dit amendement is aangenomen, maar is juridisch niet houdbaar. De regeling aanpassen door middel van een amendement kan niet.

De VVD is voor duidelijkheid en komt er rond voor uit dat de huidige regeling financieel niet houdbaar is. Met de motie beoogde de VVD duidelijkheid dat er voor een bepaalde datum een nieuwe, toekomstbestendige regeling voor de Wijdemeerse verenigingen zou komen. Wij zullen er bij de wethouder op aandringen om op korte termijn met een nieuwe regeling te komen.


Koeien in de Wei

Een amendement van het CDA, genaamd Koeien in de Wei, was heel merkwaardig. Laat duidelijk zijn dat de VVD ook graag koeien, paarden en schapen in ons mooie landschap ziet. Het doel van het amendement was echter om vast te leggen, dat er in de Natura 2000 gebieden geen verdere vernatting meer plaats mag vinden. Dat is een erg eenzijdige benadering, want vernatting is nou eenmaal nodig om de ambities voor wonen, werken en waterberging te realiseren. Door je nu vast te leggen dat er nooit meer vernat mag worden zeg je ook dat je in de toekomst geen woningbouw meer wil in Wijdemeren. Dat is bijzonder, want tot nu toe is het credo van het CDA steeds “bouwen, bouwen en nog eens bouwen”. Daarnaast is in de vorige raadsperiode met een 7-koppige CDA-raadsfractie het ‘Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen ‘vastgesteld. De gemeente Wijdemeren heeft aan dit Gebiedsakkoord fors financieel bijgedragen. Hierdoor heeft het CDA zich juist sterk gemaakt om natuur te ontwikkelen in Wijdemeren, waardoor er nu onder andere Natura 2000 gebieden vernat gaan worden en boeren worden uitgekocht.

Met alle winden meewaaien
En dan nog een amendement van het CDA: afgelopen donderdag hebben CDA en PvdA/GroenLinks een amendement ingediend om onderzoek te doen naar mogelijkheden voor windenergie in Wijdemeren. De VVD begrijpt dat PvdA/GroenLinks met dit initiatief komt, maar wij zijn zeer verbaasd over de opstelling van het CDA. De opstelling van het CDA in Wijdemeren is namelijk zeer tegenstrijdig met die uit Den Haag.

De VVD heeft tegen het amendement gestemd. Met de huidige plannen voldoet de regio al aan de opgave die is gesteld in het concept Regionale Energiestrategie (RES). Wat de VVD betreft zijn die windmolens dus niet nodig en zeer ongewenst. Wij willen juist het prachtige landschap van Wijdemeren beschermen.

Volgens CDA-fractievoorzitter Jan Verbruggen ‘zijn er wel honderd plekken in Wijdemeren aan te wijzen waar de windmolens zouden moeten komen’, maar concrete locaties wilde hij op de vraag van de VVD niet noemen. Dat zou niet verstandig zijn, aldus Verbruggen. Wel noemde hij als voorbeeld industrieterreinen en natuurgebieden. Hij gaat dan echter voorbij aan het feit dat Wijdemeren voor ongeveer 80% uit natuurgebied bestaat. De grootte van de windmolens maakt hem ook niet uit, als ze maar windenergie leveren. Als het CDA echt serieus is over windenergie in Wijdemeren, dagen wij het CDA uit om met minstens 10 locaties te komen waar deze windmolens geplaatst zouden kunnen worden. Onze inwoners hebben het recht om dat te weten. Want roepen dat het op wel 100 plekken kan, is wel erg gemakkelijk.

 

VVD Wijdemeren