VVD-wethouder Klink geeft toelichting perspectiefnota 2021

Perspectiefnota 2021 – weinig reden tot optimisme 

Wijdemeren staat voor moeilijke keuzes. Het financieel perspectief van onze gemeente is ingrijpend gewijzigd sinds het sluiten van het bestuursakkoord in 2018. Door de stijgende kosten voor jeugdzorg en WMO zal de gemeente Wijdemeren structureel € 2,2 miljoen moeten vinden om aan haar verplichtingen te voldoen. 

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Perspectiefnota 2021 naar de gemeenteraad gestuurd om de uitdagingen op financieel gebied inzichtelijk te maken. Naast de meerkosten voor het sociaal domein, zullen de kosten voor de verbonden partijen ook structureel ruim € 200.000 hoger uitvallen. Dit betreft de gemeenschappelijke regelingen als het Plassenschap, Regio Gooi en Vechtstreek, de Veiligheidsregio en de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV).

VVD-wethouder Jan Klink van financiën: “Deze financiële uitdagingen zijn niet makkelijk op te lossen. De oplossing zit in een mix van het loslaten van ambities, het verhogen van de lasten en bezuinigen op posten waar dat mogelijk is. Dit alles doen we om uiteindelijk een structureel sluitende begroting te krijgen waarbij we tegelijkertijd aan onze verplichtingen kunnen voldoen.” 

Concreet wordt door het college voorgesteld om enkele ambities uit het Bestuursakkoord 2018-2022 te laten vallen. Zo komt er niet meer een derde Integraal Kind Centrum (€ 70.000), worden de financiële impulsen op gebied van duurzaamheid en cultuur verlaagd (€ 40.000 respectievelijk -€ 20.000) en zal de onroerendzaakbelasting met 5% boven op de inflatiecorrectie verhoogd worden (€ 330.000). Dit alles leidt dus tot een bedrag van € 460.000. Daarnaast zal er structureel € 160.000 bespaard worden binnen het sociaal domein. Voor 2021 kan er bovendien eenmalig bijna € 200.000 gevonden worden door geen geld toe te voegen aan enkele reserves. Uiteindelijk dient er richting het opstellen van de begroting 2021 nog bijna € 900.000 aan structurele ombuigingen gevonden te worden en voor 2022 en verder nog eens € 1 miljoen. Het college wil samen met de gemeenteraad bespreken hoe deze bedragen gevonden gaan worden. De perspectiefnota geeft de situatie op hoofdlijnen weer. De gemeenteraad kan tijdens de behandeling van de perspectiefnota kaders aan het college meegeven die verwerkt kunnen worden in de begroting 2021.

De gemeenteraad spreekt hierover op 18 en 30 juni a.s. Wat de VVD-fractie betreft wordt er in ieder geval niet bezuinigd op de ondernemersmanager en de dorpen coördinatoren. In deze bijzondere tijd blijft het van groot belang dat de gemeente goed toegankelijk en benaderbaar is en blijft voor onze inwoners, bedrijven en verenigingen.


Bekijk hier In Derde Termijn met o.a. Jan Klink over de Perspectiefnota 2021


Zet cookies aan om de video te tonen.