Beantwoording vragen VVD aangaande noodkreet aan gemeenten inzake vereenzaming ouderen


Noodkreet aan gemeenten inzake vereenzaming ouderen in Corona-tijd


De gemeente Wijdemeren ontving enkele weken geleden een brief van Stichting Alles Voor Mekaar. In deze brief deed de stichting een dringend verzoek aan gemeenten om alles op alles te zetten om eenzame ouderen op te sporen en noodzakelijke hulp te bieden. Mensen die namelijk eenzaam zijn, worden in Corona-tijd erg op de proef gesteld. Gemeenten besteden daarom ongetwijfeld extra aandacht aan deze eenzame, kwetsbare senioren. De praktijk leert echter dat niet alle eenzame ouderen bij organisaties en instanties in beeld zijn. Werk is daarom nu nodig om alle eenzame ouderen op te sporen en te voorzien van hulp in deze zware tijd. 

 

De VVD-fractie had daarom de volgende vragen gesteld aan het College, die inmiddels zijn voorzien met beantwoording:

 

VraagHoe heeft het college gereageerd op de noodkreet van de stichting? 


Antwoord: Een inhoudelijke reactie op het verzoek is niet gegeven. 

VraagHoe kijkt het college naar het plan van de stichting om via de Basisregistratie Personen (BPR) eenzame ouderen op te sporen die nog niet in beeld zijn? 

Antwoord: Hiervoor is advies ingewonnen bij onze Functionaris Gegevensbescherming (EG). Hieruit bleek dat op basis van de AVG geen mogelijkheid is om gegevens met derden te delen voor dit doel. De Stichting geeft een leidraad voor uitvoering van hun verzoek, door ambtenaren telefonisch contact te laten opnemen. Hiervoor zouden echter gegevens uit het BRP gekoppeld worden aan externe bronnen, zoals het telefoonboek. Dit is privacy technisch niet verantwoord. Met het gebruik van gegevens uit het BRP voor andere doeleinden dan waarvoor deze is bedoeld, moet uiterst zorgvuldig worden omgegaan. Het bereiken van eenzame ouderen die niet in beeld zijn van de gemeente is lastig. Ook in geval van andere kwetsbare doelgroepen is het altijd een zoektocht naar de mogelijkheden het bereik zo groot mogelijk te maken. Het gebruiken van een verplichte registratie van persoonsgegevens van onze inwoners voor beleidsdoeleinden mag hiervoor echter niet een structurele oplossing zijn. 

VraagWelke andere middelen kan onze gemeente inzetten om eenzame ouderen op te sporen die nog niet in beeld zijn? 

Antwoord: Een belangrijke afweging om geen invulling te geven aan de oproep van de stichting, is de verschillende projecten die in Wijdemeren al lopen om deze groep te bereiken. Zo voert Versa Welzijn voor ons het Preventief Huisbezoek uit. Senioren worden hierbij preventief bezocht om hun situatie en mogelijkheden tot hulp daarin te bespreken. Daarnaast werken de dorpencoƶrdinatoren en de sociaal makelaar met veel inwoners samen om dorpsinitiatieven en hulpvragers bij elkaar te brengen. 

Dorpenbeleid
Het dorpenbeleid en de website deappelboom.nl spelen hierbij een belangrijke rol. Zo is aan het begin van de coronacrisis in kaart gebracht op welke alternatieve wijze activiteiten werden voortgezet (www.deappelboom.nl). Want juist onze inwoners en verenigingen zijn zelf ontzettend actief als gaat om de groep eenzame ouderen in Wijdemeren. Veel mensen zijn als deelnemer of als initiatiefnemer betrokken bij sociale initiatieven. Dit vrijwilligersnetwerk van inwoners met initiatieven, al dan niet ondersteunt door een organisatie, kan de doelgroep oudere eenzamen heel goed bedienen. Dit netwerk is goed in beeld bij de gemeente. Als er een vrijwilliger nodig is of vrijwilligerswerk wordt gevraag dan kan men deze stellen aan het dorpenteam (altijd bereikbaar op 06 nummer). 

Individuele vragen
In Wijdemeren werkt de sociaal makelaar als onderdeel van het dorpenteam en heeft een, goed samenwerkend, netwerk opgezet waar vrijwilligers/welzijnsorganisaties zoals de Zonnebloem, Versa welzijn, Humanitas en Maatjesproject en de huisartsenpraktijken in zijn vertegenwoordigd. Hiermee heeft de sociaal makelaar veel contact en kan hierdoor actief vragen om vrijwillige ondersteuning of vrijwilligerswerk koppelen aan een activiteit. Hierdoor worden de inwoners goed toe geleid naar een activiteit. In samenwerking met de huisartsen en de welzijns- en vrijwilligersorganisaties is gewerkt aan een overzicht van de activiteiten en de contactpersonen. 

Preventie
Door het snel toe leiden van inwoners naar een activiteit of koppelen aan een initiatief zoals buurtmaaltijden wordt het sociale netwerk van inwoners vergroot. Hierdoor kunnen zij makkelijker terugvallen op het netwerk. Hierdoor speelt het thema eenzaamheid minder omdat ouderen in de gemeente op velerlei manieren worden geactiveerd. Ook door de huisartsen in Wijdemeren wordt hier goed op gemonitord. Zodra huisartsen het vermoeden hebben of vragen krijgen vanuit hun patiĆ«nten dat zij in eenzaamheid dreigen te komen wordt er actie ondernomen. Er kan snel doorverwezen worden naar de sociaal makelaar of naar de welzijns- of vrijwilligersorganisaties. Ook de kerk speelt een grote rol in Wijdemeren, zij organiseren huisbezoeken en koffie ochtenden.