VVD stelt schriftelijke vragen inzake oprichting energiedienstenbedrijf

Schriftelijke vragen ex. art. 39 RvO VVD inzake oprichting energiedienstenbedrijf

Op 19 september 2019 heeft het portefeuillehouders-overleg Milieu & Duurzaamheid besloten een energiedienstenbedrijf te gaan oprichten, naast het in de RSA genoemde energieloket. In verband hiermee besloot het pfho tot een subsidieaanvraag bij de provincie en een begrotingswijziging voor de Regio-begroting 2020-2022. 

In een memo van 12 februari wordt vermeld dat het ambtelijk overleg, de werkgroep Financiën, het directeurenoverleg en het pfho positief hebben geadviseerd op de voorstellen. 

Op 15 april heeft de Regio GV gemeenteraden uitgenodigd tot het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging. 

Op 4 juni heeft de raad de begroting van de Regio Gooi en Vechtstreek vastgesteld. In die begroting gericht op 2021 heeft de VVD-fractie geen vermelding kunnen vinden van een energiedienstenbedrijf. 

Op 2 juli vond in het Algemeen Bestuur van de Regio besluitvorming plaats over de begroting 2021 alsmede diverse begrotingswijzigingen, waaronder die voor de financiering van het energiedienstenbedrijf vanuit de Regio. 

De VVD-fractie heeft de volgende vragen over de gang van zaken: 

Vraag 1
Waar is het initiatief vandaag gekomen voor de oprichting van een energiedienstenbedrijf onder de vleugels van de Regio GV? Hebben gemeenteraden en/of colleges van deelnemende gemeenten de Regio GV benaderd met de vraag naar een Energiedienstenbedrijf bij de Regio GV? Zo ja, wanneer en bij wie is dat verzoek opgekomen? 

Vraag 2
Hoe verhoudt het in de Regionale Samenwerkingsagenda opgenomen energieloket zich tot het energiedienstenbedrijf? 

Vraag 3
De Regio GV wordt beschouwd als verlengd bestuur waarbij een aantal specifieke (beleids- )taken door gemeente(raden) is overgedragen aan de Regio. 

Moet het initiatief tot de oprichting van een energiedienstenbedrijf daar ook onder worden begrepen? Zo niet, waarom is onze gemeenteraad (en andere raden) dan niet betrokken geweest bij de beoogde taakuitbreiding van de Regio GV, mede gelet op de brief van de Regio GV van 15 april jl.? Wie is/zijn bevoegd gezag bij de uitbreiding van taken van de Regio GV? 

Vraag 4
Is het te doen gebruikelijk dat een pfho initiatieven neemt tot taakuitbreiding van de Regio GV? Wat is de voorkeursvolgorde bij de uitbreiding van taken van de Regio GV? 

Vraag 5
Het is aantrekkelijk als de provincie financiële middelen ter beschikking heeft om gemeentelijke doelen te ondersteunen, zoals die van de energietransitie in de gebrouwde omgeving.

Wat is voor het college leidend bij de overheveling van taken: de potentiele beschikbaarheid van gelden of de afweging dat de Regio een nieuwe taak namens gemeenten zou moeten worden toebedeeld?

Hoe worden de voor de komende jaren gevraagde gelden concreet gedekt in de begroting van Wijdemeren? 

Vraag 6
Hoe verhouden de activiteiten van energiecoöperatie Wijdemeren zich tot de activiteiten van het energiedienstenbedrijf? Is er geen sprake van overlap, vooral in de stappen naar bewustwording? 

Vraag 7
Het energiedienstenbedrijf gaat zich (ook) nadrukkelijk richten op het ‘organiseren’ van de aanbodzijde. Brengt die activiteit geen potentiele kwetsbaarheid met zich mee? Hoe denkt het college (of de Regio) dergelijke kwetsbaarheid te voorkomen? 

Vraag 8
Is het college bereid de gemeenteraad in een oriënterende sessie mee te nemen in de achtergrond van gemeentelijk en regionaal beleid en uitvoering op het gebied van de energietransitie in de gebouwde omgeving, en hoe gemeentelijke en regionale taken zich tot elkaar verhouden? 

Afdoening binnen 30 dagen.