Beantwoording vragen VVD inzake oprichting energiedienstenbedrijf

Beantwoording college op vragen VVD-fractie inzake oprichting energiedienstenbedrijf

Op 19 september 2019 heeft het portefeuillehouders-overleg Milieu & Duurzaamheid besloten een energiedienstenbedrijf te gaan oprichten, naast het in de RSA genoemde energieloket. In verband hiermee besloot het pfho tot een subsidieaanvraag bij de provincie en een begrotingswijziging voor de Regio-begroting 2020-2022. 

In een memo van 12 februari wordt vermeld dat het ambtelijk overleg, de werkgroep Financiën, het directeurenoverleg en het pfho positief hebben geadviseerd op de voorstellen. 

Op 15 april heeft de Regio GV gemeenteraden uitgenodigd tot het indienen van een zienswijze op de begrotingswijziging. 

Op 4 juni heeft de raad de begroting van de Regio Gooi en Vechtstreek vastgesteld. In die begroting gericht op 2021 heeft de VVD-fractie geen vermelding kunnen vinden van een energiedienstenbedrijf. 

Op 2 juli vond in het Algemeen Bestuur van de Regio besluitvorming plaats over de begroting 2021 alsmede diverse begrotingswijzigingen, waaronder die voor de financiering van het energiedienstenbedrijf vanuit de Regio. 

De VVD-fractie had de volgende vragen over de gang van zaken. Het college heeft deze vragen beantwoord:

Vraag 1

Waar is het initiatief vandaag gekomen voor de oprichting van een energiedienstenbedrijf onder de vleugels van de Regio GV? Hebben gemeenteraden en/of colleges van deelnemende gemeenten de Regio GV benaderd met de vraag naar een Energiedienstenbedrijf bij de Regio GV? Zo ja, wanneer en bij wie is dat verzoek opgekomen? 

Antwoord op vraag 1

In de Regionale Samenwerkingsagenda bij speerpunt ‘Een duurzaam Gooi en Vechtstreek’ staat het volgende geschreven: 

Bundeling uitvoeringscapaciteit. De gemeenten Gooi en Vechtstreek willen samen met het duurzaam bouwloket, de lokale energiecoöperaties, installateurs / aannemers en geidverstrekkers (SVN/BNG) in Gooi en Vechtstreek tot een betrouwbare en gebundelde (keten) dienstverlening/service komen voor inwoners en bedrijven waar antwoord wordt gegeven op de volgende vragen:
1. Welke no-regret besparingsmaatrege/en kan ik nu het beste nemen?
2. Welke investering(en) moet ik hiervoor doen? 

3. Wat zijn mijn financieringsmogelijkheden?

4. Welke partijen kunnen voorgaande adviezen gegarandeerd uitvoeren? 

Door deze bundeling kan de kwaliteit van dienstverlening geleidelijk worden verbeterd en efficiënter en effectiever worden vormgegeven. 

De regio en gemeenten geven hier nu samen invulling aan met het oprichten van een Energiedienstenbedrijf. 

Vraag 2

Hoe verhoudt het in de Regionale Samenwerkingsagenda opgenomen energieloket zich tot het energiedienstenbedrijf? 

Antwoord op vraag 2

Het Energiedienstenbedrjf is een werktitel voor het regionale energieloket. Formeel heet het initiatief ‘Verkenning ketensamenwerking en gebundelde dienstverlening regio Gooi en Vechtstreek’. 

Vraag 3

De Regio GV wordt beschouwd als verlengd bestuur waarbij een aantal specifieke (beleids- )taken door gemeente(raden) is overgedragen aan de Regio. 

Moet het initiatief tot de oprichting van een energiedienstenbedrijf daar ook onder worden begrepen? Zo niet, waarom is onze gemeenteraad (en andere raden) dan niet betrokken geweest bij de beoogde taakuitbreiding van de Regio GV, mede gelet op de brief van de Regio GV van 15 april jl.? Wie is/zijn bevoegd gezag bij de uitbreiding van taken van de Regio GV? 

Antwoord op vraag 3

Het Energiedienstenbedrijf is de uitwerking van de door de gemeenteraden vastgestelde RSA. Het is geen taakuitbreiding van de Regio GV en geen verbonden partij, maar uitvoering van eerder vastgesteld beleid. 

De gemeenteraden zijn bevoegd gezag bij het vaststellen van taken van de Regio GV. Dit doen zij via de Regionale Samenwerkingsagenda. 

Vraag 4

Is het te doen gebruikelijk dat een pfho initiatieven neemt tot taakuitbreiding van de Regio GV? Wat is de voorkeursvolgorde bij de uitbreiding van taken van de Regio GV? 

Antwoord op vraag 4

Zie antwoord op vraag 3. 

Vraag 5

Het is aantrekkelijk als de provincie financiële middelen ter beschikking heeft om gemeentelijke doelen te ondersteunen, zoals die van de energietransitie in de gebrouwde omgeving.

Wat is voor het college leidend bij de overheveling van taken: de potentiele beschikbaarheid van gelden of de afweging dat de Regio een nieuwe taak namens gemeenten zou moeten worden toebedeeld?

Hoe worden de voor de komende jaren gevraagde gelden concreet gedekt in de begroting van Wijdemeren? 

Antwoord op vraag 5

Het doel van het initiatief is een besparing teweegbrengen in de gebouwde omgeving en daarvoor lokale aanbieders en inwoners met elkaar te verbinden. De regionale samenwerking vergroot de slagkracht. De provinciale subsidie helpt om de doelen uit de RSA te verwezenlijken. 

De benodigde middelen dekt Wijdemeren vanuit het duurzaamheidsbudget. 

Vraag 6

Hoe verhouden de activiteiten van energiecoöperatie Wijdemeren zich tot de activiteiten van het energiedienstenbedrijf? Is er geen sprake van overlap, vooral in de stappen naar bewustwording? 

Antwoord op vraag 6

De Energiecoöperatie Wijdemeren vervult gemeentelijke taken op het gebied van: bewustwording, individuele begeleiding van inwoners bij verduurzaming en gemeenschappelijke zon-opwek via de postcoderoosregeling alsmede aardgasvrje wijken. 

De acht energiecoöperatjes in Gooi en Vechtstreek (waaronder de Energiecoöperatie Wijdemeren) hebben de krachten gebundeld in ‘Energie Verbonden’. Energie Verbonden is partner in het Energiedienstenbedrjf.

In 2020 is met Energie Verbonden afgesproken dat zij zich, in nauwe afstemming met de gemeenten, gaan inzetten op de volgende onderdelen: 

- Verbeteren basisprocessen en professionalisering coöperatief organiseren; 

- Training en ontwikkeling van energiecoaches; 

Organiseren van collectieve inkoopacties isolatie; 

- Collectieve inkoopacties zonnepanelen en energieopwekking collectieve daken. 

Vraag 7

Het energiedienstenbedrijf gaat zich (ook) nadrukkelijk richten op het ‘organiseren’ van de aanbodzijde. Brengt die activiteit geen potentiele kwetsbaarheid met zich mee? Hoe denkt het college (of de Regio) dergelijke kwetsbaarheid te voorkomen? 

Antwoord op vraag 7

De aanbodzijde wordt uitgevoerd door regionale bouwcoalities, brancheorganisaties en kennisinstellingen. De Regio CV organiseert de aanbodzijde en de koppeling met de vraagzijde. Voor een goede samenwerking en optimale bundeling van bestaande dienstverlening wordt een Energiedienstenbedrjf opgericht. Als juridische vorm lijkt een stichting hiervoor de meest geschikte vorm, dit wordt in samenspraak met het toekomstig bestuur verder bekeken. De bestuursleden vertegenwoordigen de verschillende partners die deelnemen aan het Energiedienstenbedrijf (geen overheden). De verwachting is dat het Energiedienstenbedrijf in eind 2020 operationeel wordt. De Regio kan tot en met 2022 sturen o.b.v. een financiële relatie. Daarna staat het Energiedienstenbedrijf op eigen benen. 

Vraag 8

Is het college bereid de gemeenteraad in een oriënterende sessie mee te nemen in de achtergrond van gemeentelijk en regionaal beleid en uitvoering op het gebied van de energietransitie in de gebouwde omgeving, en hoe gemeentelijke en regionale taken zich tot elkaar verhouden? 

Antwoord op vraag 8

Via diverse kanalen (Adviesgroep Duurzaamheid, meerdere RIB’s en een online event) is de gemeenteraad meegenomen in de oprichting van het Energiedienstenbedrijf. Mocht u het nodig vinden, dan kunt u een verzoek indienen voor een oriënterende sessie bij de Agendacommissie.