Nieuwe samenstelling bestuur.

In de digitale Algemene Ledenvergadering van 31 mei jl. heeft een wijziging van het bestuur van VVD Wijdemeren plaatsgevonden. 

Vanwege verhuizing naar buiten onze gemeente hebben kort na elkaar de secretaris en de penningmeester hun functie moeten neerleggen. De voorzitter heeft sindsdien de taken van de secretaris waargenomen. 


De penningmeester heeft ons nog geruime tijd na zijn vertrek ondersteund totdat Michiel van Balen op verzoek van de voorzitter als waarnemend penningmeester bereid was in te vallen tot aan de gemeenteraadsverkiezingen. Kortgeleden heeft ook Wim Steman zich bereid verklaard (wederom) de rol van secretaris op zich te nemen. 


Voorts is het zo dat de voorzitter het eind van zijn tweede 3-jarig mandaat als voorzitter heeft bereikt en volgens de Statuten en Huishoudelijk Reglement van de VVD dient af te treden. Indien zich geen kandidaten voor het voorzitterschap hebben gemeld kan met algemene stemmen door een ALV tot een derde termijn worden besloten, waarna de noodzaak tot aftreden onherroepelijk is (VVD Huishoudelijk Reglement art. 16.16). Tijdens de ALV m.b.t. de samenstelling van het bestuur lag het volgende besluit voor: 


  • Eric Kroese vervult een derde en laatste termijn als voorzitter, deze loopt af op 27 mei 2023, de dag waarop de 3 termijnen 9 aaneensluitende jaren hebben geduurd;
  • Wim Steman en Michiel van Balen treden aan als lid, respectievelijk waarnemend lid van het bestuur van het VVD Lokale Netwerk Wijdemeren met de portefeuilles respectievelijk Secretariaat en Penningmeester.

Eric Kroese, Wim Steman en Michiel van Balen zijn vervolgens met algemene stemmen (her)benoemd tot het bestuur van VVD Wijdemeren. 

De regels uit Statuut en HR m.b.t. dubbelmandaat blijven uiteraard nog steeds van kracht. Bestuurders die zich als kandidaat voor de kieslijst aanmelden leggen hun functie neer.