Schriftelijke vragen: experimenten met nieuw stembiljet bij raadsverkiezingen 2022.

Experimenten met nieuw stembiljet bij raadsverkiezingen 2022

De VNG heeft op 30 juli jl. aangekondigd dat er experimenten komen met een nieuw stembiljet. Een stembiljet dat makkelijker, sneller en ook elektronisch telbaar zou zijn. Naar aanleiding van een Adviesaanvraag van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het ontwerpbesluit ‘Tijdelijk experimentenbesluit nieuwe stembiljetten’, dringen de VNG en de NVVB eropaan om bij de raadsverkiezingen in 2022 daadwerkelijk uitvoering te geven aan het voornemen om te experimenteren met een nieuw model stembiljet. Het kabinet zou deze experimenten mogelijk willen maken in 4 (kleinere) gemeenten. 


Bijgaand een aantal vragen naar aanleiding van de bovenstaande toelichting:

  • Is het college bekend met het bericht “Experimenten met nieuw stembiljet bij raadsverkiezingen 2022”? (Zie: VNG)
  • Beschouwt het college de gemeente Wijdemeren als een mogelijke gemeente waar geëxperimenteerd kan worden met het nieuwe stembiljet bij de komende raadsverkiezingen?
  • Zo ja, deelt het college de mening van de VVD dat wanneer een dergelijk verzoek wordt gedaan aan de gemeente, dit eerst voorgelegd dient te worden aan de respectievelijke fractie alvorens hierover een beslissing te nemen?
  • Zo nee, waarom is het college van mening dat de mening van de fracties niet meegenomen moet worden in de besluitvorming hierover?


Bo de Kruijff

VVD Wijdemeren